คน

การช่วยเหลือคน ถือเป็นบุญกุศลอย่างหนึ่งที่หาค่ามิได้