Archive from September, 2013

บวชอย่างไร ให้ได้บุญ

บวชอย่างไร ให้ได้บุญ

มาว่ากันในเรื่องของการบวช หลายคนบวชเพื่อเหตุผลต่างๆ แต่การบวชนั้น จะรู้ได้อย่างไรว่าบวชแล้วจะได้บุญ การบวช หรือการบรรพชานั้น แม้บวชไปแล้วจะไม่ได้เล่าเรียน แม้บวชไปแล้วจะไม่ได้ศึกษาพระธรรม แม้บวชไปแล้วจะไม่ได้อะไรติดตัวไปเลย

Sep 5, 2013     No Comments
Read More